სიახლეები
08 ივლისი 2017

გაფორმდა მემორანდუმი მშვიდობისა და ინტეგრაციის საერთაშორისო ცენტრთან

2017 წლის 7 ივლისს, თბილისის მედიათეკების გაერთიანებასა და მშვიდობისა და ინტეგრაციის საერთაშორისო ცენტრს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.მხარეებმა აიღეს ვალდებულებაგაუზიარონ ერთმანეთს გამოცდილება, ერთად განახორციელონ შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროექტები, გაცვალონ სასწავლო და მხატვრული ლიტერატურის, ბეჭდური გამოცემებისა ელექტრონული მასალები. მხარეები იზრუნებენ მედიათეკის ფილიალებში სამუშაო სივრცეები დატვირთვის გაზრდაზე, ითანამშრომლებენ კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნითტრეინინგების და სემინარების ორგანიზებაზე, მედიათეკისფილიალებშისაერთოსამუშაოსივრცისდატვირთულობისგაზრდაზე, საგრანტოპროგრამებისმოძიებასადასაგრანტოკონკურსებშიერთობლივმონაწილეობაზე.კვალიფიკაციისამაღლებისხელშეწყობისმიზნით,მხარეებიითანამშრომლებენტრეინინგების, სემინარებისდა სხვა ღონისძიებების ორგანიზებაზე. “მშიდობისა და ინტეგრაციის საერთაშორისო ცენტრი (ICPI)” არის არაკომერციული არასამთავრობო იურიდიული პირი, რომელიც 2011 წელს დაარსდა. ICPI შეიქმნა ახალგაზრდების ინიციატივით, რომელთაც აქვთ 8-10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება არასამთავრობო სექტორში საქართველოსა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. ორგანიზაციის მთავარი მისიაა მხარი დაუჭიროს სოციალურად აქტიურ ახალგაზრდებს, ინტეგრაციისა და მშვიდობის დამყარების პროცესებს, ხელი შეუწყოს უფრო განვითარებული, განათლებული და თანამედროვე საზოგადოების შექმნას. ორგანიზაციის მიზანია ხელი შუეწყოს ახალგაზრდების სულიერ, პერსონალურ და საგანმანათლებლო განვითარებას, მხარი დაუჭიროს აქტიური მოქალაქეობის იდეის, ინოვაციური მიდგომებისა და მოხალისეობის განვითარებას. მშვიდობისა და ინტეგრაციის საერთაშორისო ცენტრი მუშაობს სოციალური, საგანმანათლებლო და კულტურული მიმართულებებით სხვადასხვა ჯგუფებთან, როგორიც არიან: ბავშვები, ახალგაზრდები, სტუდენტები, დევნილები და ა.შ. ორგანიზაცია თანამშრომლობს სხვადასხვა ევროპულ ორგანიზაციებთან და აქტიურადაა ჩართული „Erasmus+” პროგრამაში ევროკომისიის ფარგლებში, ამასთანავე არის EVS (European Voluntary Service) მოხალისეების გამგზავნი და მიმღები ორგანიზაცია.